Cục Trợ giúp pháp lý tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng

26/03/2024
Cục Trợ giúp pháp lý tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng
Chiều ngày 25/03/2024, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục Trợ giúp pháp lý về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024.
Tại buổi làm việc, đại diện Cục Trợ giúp pháp lý đã trình bày tóm tắt Báo cáo Kết quả công tác Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024 của Cục Trợ giúp pháp lý. Theo đó, ngay từ đầu năm, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sáo của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách, tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục Trợ giúp pháp lý đã tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, Cục Trợ giúp pháp lý đã chủ động bám sát các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về người được trợ giúp pháp lý vào Dự thảo Luật Tư pháp cho người chưa thành niên sửa đổi và Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi; quản lý chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, theo dõi chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương được đặc biệt quan tâm. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh với nhiều phương thức khác nhau…
 
 
Tại buổi làm việc, Cục Trợ giúp pháp lý cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong Quý II/2024, trong đó chú trọng: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản (Trình ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý; hoàn thiện việc lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL); soạn thảo Đề án nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển TGPL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành ở 63 địa phương trong toàn quốc; triển khai có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện các Dự án của Cục.
 
 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, các Phó Cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận, làm rõ hơn một số nội dung báo cáo; chia sẻ những khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác quý I, các ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức và người lao động Cục Trợ giúp pháp lý trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, tập thể công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vận dụng vào xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trợ giúp pháp lý; ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện thể chế, Dự án Đầu tư công, hợp tác quốc tế, các đoàn kiểm tra.... bảo đảm đúng quy định.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 


 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý