Kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW tại thành phố Hải Phòng

04/12/2023
Kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW tại thành phố Hải Phòng
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 30/11/2023, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và khảo sát tình hình triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư do Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của luật sư tại thành phố Hải Phòng.
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng.
 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 4827/KH-UBND ngày 08/7/2013 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW; chỉ đạo Sở Tư pháp tích cực tham gia vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về lĩnh vực luật sư; chỉ đạo Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư xây dựng và ban hành Quy chế số 815/QCPH/STP-ĐLS ngày 15/5/2020 về phối hợp quản lý luật sư, hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản theo quy định của Luật Luật sư, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã bố trí trụ sở làm việc ổn định để phục vụ các hoạt động của Đoàn Luật sư; trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, theo đó, ngân sách thành phố đã hỗ trợ Đoàn Luật sư 30 triệu đồng trong năm 2020, 100 triệu đồng trong năm 2021, 500 triệu đồng trong giai đoạn năm 2022 - 2026 (trung bình 100 triệu đồng/năm). Ngoài ra, hằng năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư để phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn, mua sắm trang thiết bị với mức hỗ trợ khoảng 50 -100 triệu đồng/năm…
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Quyết, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 119 tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (gồm: 43 văn phòng luật sư, 45 Công ty Luật, 31 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư) với 277 luật sư (trong đó có 246 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng). Hoạt động hành nghề của luật sư đã có bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư dần được mở rộng, từng bước đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng cao và đa dạng của người dân và doanh nghiệp; vai trò, vị trí của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư dần được khẳng định. Một số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài cũng đã được hình thành. Tuy nhiên, chất lượng luật sư còn có hạn chế nhất định, phần lớn luật sư chưa có khả năng ngoại ngữ để có thể soạn thảo văn bản, giao tiếp trực tiếp với khách hàng nước ngoài, đây là rào cản để hội nhập với môi trường pháp lý trong khu vực và quốc tế.
Hoạt động của Đoàn Luật sư tương đối ổn định, công tác xây dựng đảng của Đoàn Luật sư thường xuyên được quân tâm. Năm 2008, Chi bộ Đảng Đoàn Luật sư được thành lập trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố với 12 đảng viên. Đến nay, Chi bộ Đảng của Đoàn luật sư có 48 đảng viên. Ngoài ra, còn có 50 luật sư là đảng viên hiện đang sinh hoạt đảng tại địa phương nơi cư trú và các cơ quan khác.
 

Qua nghe báo cáo của địa phương, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng có phản hồi, yêu cầu cung cấp, làm rõ thêm những thông tin để có đánh giá tổng thể, khách quan về công tác triển khai Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW, trong đó tập trung vào các nội dung như công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động của luật sư; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư theo Kế hoạch của Ủy ban; tình hình triển khai Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp; việc thu hút luật sư tham gia vào công việc của chính quyền địa phương; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho luật sư; tình hình chuẩn bị đại hội, nhân sự đại hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của luật sư; việc phát triển đảng viên, đề xuất kiện toàn tổ chức đảng của Đoàn Luật sư...
 

Thay mặt cho Đoàn kiểm tra, đồng chí Mai Lương Khôi kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra tình hình triển khai Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành hoặc chỉ đạo ban hành tương đối đầy đủ các Kế hoạch triển khai thi hành Luật Luật sư; Kết luận số 69-KL/TW  theo yêu cầu quy định. Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư được Thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm bố trí trụ sở làm việc ổn định; hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho Đoàn Luật sư, tạo điều kiện hỗ trợ về tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tự quản đúng với yêu cầu Kết luận số 69-KL/TW đã đặt ra.
Trong thời gian tới, đồng chí Mai Lương Khôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong chính đội ngũ luật sư về vị trí, vai trò, trách nhiệm của luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử trong hoạt động của luật sư; rà soát, đôn đốc, chỉ đạo Sở, ngành, Đoàn Luật sư thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được đề ra trong các Kế hoạch của Thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Luật sư, Chỉ thị số 33-CT/TW, Kết luận số 69-KL/TW; quan tâm phát triển chất lượng Luật sư của tỉnh, đồng thời nghiên cứu có cơ chế, giải pháp nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư tham gia nhiều hơn vào việc tư vấn cho các doanh nghiệp, đặc biệt với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng Hải Phòng, hội nhập quốc tế, có nhiều dự án đầu tư từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 của Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng để tiến tới Đại hội lần thứ IV của Liên đoàn luật sư Việt Nam.
 

Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam tiếp thu tất cả các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đề nghị các Sở, ban ngành của thành phố triển khai thực hiện tốt những nội dung mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra.