Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Cục ĐKQGGDBĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023

01/12/2023
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Cục ĐKQGGDBĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023
Chiều ngày 29/11/2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc Phó bí thư Ban cán sự Đảng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để nghe Cục báo cáo kết quả công tác về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023 và chuẩn bị tổng kết công tác năm 2023.

 
 
Tại buổi làm việc, Bà Văn Thị Khanh Thư - Phó Cục trưởng, đại diện Lãnh đạo Cục báo cáo. Theo Kế hoạch công tác năm 2023, Cục Đăng ký thực hiện 36 nhiệm vụ. Đồng thời, theo bảng cập nhật các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao, năm 2023, Cục Đăng ký có 44 nhiệm vụ, tính đến thời điểm 30/11/2023, Cục Đăng ký đã hoàn thành được 40 nhiệm vụ. Dự ước đến cuối tháng 12, Cục sẽ đạt tỉ lệ hoàn thành là 100% đối với các nhiệm vụ được giao và xác định thời hạn hoàn thành là trong năm. Không có nhiệm vụ nào phải chuyển sang năm 2024. Bên cạnh đó, Cục Đăng ký cũng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng đối với một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến triển khai thực hiện Thông tư số 61/2023/TT-BTC; thực hiện cơ chế tự chủ của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; hế hoạch chuyển đổi số của Cục; việc chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024; …
 
       

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cũng đã có những ý kiến đóng góp xây dựng, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thảo luận sôi nổi để đề xuất các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác trong những tháng cuối năm 2023 trên nguyên tắc tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy sự thống nhất của tập thể, năng lực của cá nhân, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị.
 

 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Đăng ký trong thời gian qua, hoàn thành các nhiệm vụ đúng kế hoạch được giao trong thời gian qua và cơ bản nhất trí với các đề xuất của Cục về các nội dung liên quan. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng đề nghị Cục Đăng ký tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch công tác năm 2023, các kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền liên quan, phấn đấu hoàn thành 100% theo Kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó: Tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy và tập thể lãnh đạo Cục; nghiên cứu một cách cơ bản, kỹ lưỡng, thấu đáo liên quan đến khả năng đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; đề xuất phương án trích lập nguồn kinh phí cho quản lý, vận hành, duy trì Hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu từ nguồn phí thu tại các Trung tâm đăng ký phù hợp với quy định tại Thông tư số 61/2023/TT-BTC; xây dựng phương án về cơ chế tự chủ của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Đăng ký, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả của công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Cục, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc; sắp xếp lại các phòng làm việc của Cục để đảm bảo chỗ làm việc hợp lý, khoa học cho công chức, viên chức trong bối cảnh Cục được bổ sung Phòng chuyên môn mới, công chức mới; chủ động kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổng kết công tác năm 2023 của Cục…