Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

27/05/2023
Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) về hoạt động nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Viện Khoa học pháp lý.
 

 
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục Đăng ký, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Hải đã báo cáo kết quả quá trình thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của đơn vị theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ. Theo đó, Cục Đăng ký đã từng bước thực hiện việc nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp, các tổ chức, hiệp hội và chuyên gia về một số cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn về đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm. Về cơ bản, các nội dung và đề xuất của Cục Đăng ký đã nhận được sự đồng thuận và thống nhất từ các cơ quan, đơn vị và chuyên gia về sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, về đăng ký biện pháp bảo đảm theo định hướng xây dựng văn bản luật của Quốc hội về các biện pháp bảo đảm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về có cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất vừa có tính bao quát, vừa linh hoạt cho sự phát triển của các chuỗi cung ứng vốn, của kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; yêu cầu về minh bạch hóa tài sản, giao dịch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục được những bất cập, hạn chế từ thực tiễn giao dịch, hệ thống đăng ký, quản lý nhà nước liên quan và yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong áp dụng, thi hành pháp luật. Trong quá trình lấy ý kiến, Cục Đăng ký cũng nhận được nhiều ý  kiến đề nghị làm rõ hơn về lý luận, cơ sở thực tiễn cho các định hướng đề xuất xây dựng Luật, Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và chuyên gia để hoàn thiện đầy đủ hơn trong xây dựng định hướng và đánh giá tác động của các định hướng trong đề xuất xây dựng luật.

       

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật chung về xây dựng pháp luật và Viện Khoa học pháp lý đã góp ý vào các nội dung cụ thể trong nghiên cứu, đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng văn bản tầm luật điều chỉnh về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; nhất trí về việc cần đưa nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” thành một nội dung trong nhiệm vụ lập pháp mới để có thêm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả đặt ra trong đề xuất xây dựng luật, các đơn vị cũng đề nghị Cục Đăng ký trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn và mang tính thuyết phục hơn về phạm vi điều chỉnh, về vị trí, vai trò và quan hệ với các văn bản luật khác trong hệ thống pháp luật, về một số nội dung định hướng hoàn thiện (nhất là về cơ chế xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm, về xử lý tài sản bảo đảm).

 

 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao nội dung chuẩn bị của Cục Đăng ký; nhất trí đưa nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” thành một nội dung trong nhiệm vụ lập pháp mới. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Đăng ký nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước nội dung về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, các yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế, xu hướng hoàn thiện pháp luật liên quan theo kinh nghiệm quốc tế trong Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất nhiệm vụ lập pháp mới, kịp thời phối hợp để Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.