Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

02/12/2022
Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Sáng 2/11, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các TP trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Bộ Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, quận, huyện, thành phố, thị xã, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS và sự đồng thuận, vượt khó của công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị thuộc Khu vực đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, địa phương và đạt được kết quả trên các lĩnh vực.
Cụ thể, trong năm 2022, phong trào thi đua của các cơ quan Tư pháp, THADS của Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương đã được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Các đơn vị trong Khu vực đẩy mạnh các phong trào thi; gắn việc thực hiện công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, tạo bước chuyển biến mới. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị luôn bám sát thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và cấp ủy, chính quyền các Thành phố; gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, nhiệm vụ chính trị của các Thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. Trong đó, các đơn vị đã thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính; hàng năm, công tác cải cách thể chế luôn được Trung ương đánh giá, chấm điểm chỉ số đạt tốp đầu cả nước; công tác xây dựng, thẩm định, hệ thống hóa và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của các Thành phố đảm bảo hợp pháp và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của cấp ủy, chính quyền các TP. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp Hà Nội đã tham mưu TP và Bộ Tư pháp hoàn thành việc tổng kết thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được thực hiện bài bản, đồng bộ, đạt chất lượng, đúng tiến độ; công tác Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua của Khu vực như: Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của một số đơn vị có lúc chưa được duy trì thường xuyên, kịp thời; công tác thống kê, báo cáo, đăng ký thi đua ở một vài đơn vị còn chậm đã ảnh hưởng tới công tác tổng hợp chung trong toàn Ngành; công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến chưa có nhiều đổi mới; việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác chuyên môn có lúc, có đơn vị chưa đảm bảo kịp thời.
Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở
Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022 để năm 2023 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực, thành tích mà Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương đã đạt được trong năm 2022.
Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa trong năm 2023, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gợi mở một số vấn đề cụ thể như:

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, những điểm mới của Luật thi đua, khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua, trong đó lưu ý: thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được nhằm khắc phục tình trạng khen thưởng "tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích’’. Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở các khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến).
Thứ hai, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, coi đây là động lực, là đòn bẩy, thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.
Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; việc thực hiện phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Ngay sau hội nghị này, từng đơn vị trong Khu vực thi đua cần kịp thời quán triệt, phát động phong trào thi đua ở đơn vị mình sao cho phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch công tác năm 2023 của của Bộ, ngành và địa phương và từng đơn vị.
Thứ tư, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến các làm hay, mô hình mới, các gương điển hình của các đơn vị trong Khu vực thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương và trên trang thông tin về thi đua khen thưởng của Ngành, đây cũng là một hình thức tôn vinh, động viên các tập thể, cá nhân điển hình.
Thứ năm, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Hội nghị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó, Sở Tư pháp TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Cục THADS Hà Nội, Cục THADS TP Hồ Chí Minh, Chi cục THADS Huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), Chi cục THADS quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), Chi cục THADS quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ); Chi cục THADS quận Hải An (TP Hải Phòng) được đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp. Đáng chú ý, Cục THADS Hà Nội được suy tôn Cờ thi đua Chính phủ.
 
Năm 2023, ông Huỳnh Văn Hạnh Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh là Trưởng Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương, ông Nguyễn Văn Hòa Quyền Cục trưởng Cục THADS TP Hồ Chí Minh là Phó trưởng Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương.
Nhân dịp này, ông Huỳnh Văn Hạnh Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Trưởng Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương năm 2023 đã phát biểu nhận nhiệm vụ ; Phát động phong trào thi đua năm 2023 ; đồng thời các đơn vị thành viên Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Triệu Oanh

baophapluat.vn