Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia

01/12/2022
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia
Sáng ngày 01/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017. Phiên thẩm định có sự tham gia của đại diện Bộ Công an – cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
Phát biểu tại Phiên họp, đại diện Bộ Công an cho biết Luật Cảnh vệ được ban hành đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo đảm xây dựng lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; đồng thời, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về tổ chức, hoạt động của lực lượng cảnh vệ, tạo thuận lợi cho mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối đối tượng cảnh vệ. Việc ban hành Luật Cảnh vệ là một bước quan trọng trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật khác có liên quan.
Bên cạnh những kết quả tích cực, đại diện Bộ Công an thẳng thắn nhận định, quá trình triển khai thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017 đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được xem xét sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề: đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; quyền hạn của lực lượng cảnh vệ. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Cảnh vệ là thực sự cần thiết nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp, khắc phục những thiếu sót của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra đối với công tác cảnh vệ.
 

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại Phiên họp
 
Cho ý kiến tại phiên thẩm định, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử và kiểm sát hoạt động tố tụng với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm và rủi ro cao, vì vậy, việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là hết sức cần thiết.
Với đề nghị bổ sung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng là đối tượng cảnh vệ, đại diện Bộ Nội vụ đề xuất ban soạn thảo nêu rõ các cơ sở chính trị, pháp lý để xác định cấp hàm được bảo vệ, cân nhắc xác định đối tượng cảnh vệ theo chức danh thay cho cấp hàm. Bên cạnh đó, cần đánh giá nguồn lực, quy trình thực hiện khi tổ chức bộ máy lực lượng cảnh vệ ở địa phương.  
Đánh giá cao chất lượng hồ sơ đề nghị, đại diện Bộ Ngoại giao đề xuất việc quy định đối tượng cảnh vệ nên bám sát Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đề xuất các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam cũng là đối tượng được cảnh vệ; đề nghị làm rõ sự cần thiết và cơ sở thực tiễn về việc phát hành thẻ, cấp giấy phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ tại nước ngoài, nghiên cứu thủ tục, quy trình cấp loại giấy tờ này; đồng thời đề nghị ban soạn thảo sử dụng thuật ngữ nguyên thủ quốc gia thay cho người đứng đầu nhà nước để thống nhất với các quy định pháp luật khác.
Nhất trí cần thu hẹp các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ, đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp đề nghị ban soạn thảo rà soát, đánh giá chi tiết sự tương thích của hồ sơ dự án luật với Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tách rõ các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn tại tờ trình; đánh giá cụ thể tác động của các chính sách đối với kinh tế - xã hội và đối với hệ thống pháp luật.
Cảm ơn ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện Ban soạn thảo hứa sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017 trong thời gian tới.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh kết luận Phiên họp thẩm định

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhất trí cần phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Để nâng cao chất lượng Hồ sơ đề nghị, Thứ trưởng đề nghị làm rõ các cơ sở xây dựng Luật trong Tờ trình Chính phủ, đánh giá cụ thể các Điều ước quốc tế đã rà soát, cân nhắc quy định các đối tượng cảnh vệ theo chức danh. Đồng thời, đồng chí đề xuất bổ sung nguyên tắc áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với đối tượng vừa giữ chức danh trong Đảng, vừa giữ chức danh trong nhà nước; đề nghị ban soạn thảo đưa ra tiêu chí xác định sự kiện đặc biệt quan trọng.  
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin