Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III

01/12/2022
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III
Chiều 30/11, Cụm thi đua số III - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.
Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất
Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, của ngành Tư pháp trong năm 2022.
Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực có hiệu quả như việc tổ chức, phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022); chào mừng 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2022). Qua đó, công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm đã đi vào nền nếp và trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.
Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị ngày càng đi vào thực chất và đạt được những kết quả nhất định. Việc gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.
Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm, giữa đơn vị thuộc Cụm với các cơ quan ban ngành trong và ngoài Bộ, giữa trung ương và địa phương được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời đã giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của Bộ Tư pháp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua của Cụm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa đồng đều, chưa lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tự giác tham gia, việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được phát huy có hiệu quả, việc trao đổi thường xuyên để học tập lẫn nhau trong công tác thi đua chưa được thực hiện.
Việc tổ chức thi đua theo chuyên đề chưa được phổ biến, quan tâm đến việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong từng lĩnh vực công tác. Nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa đa dạng, phong phú.
Chủ động phát động phong trào thi đua riêng trong Cụm
Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022 để năm 2023 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn. Theo đó, các đơn vị của Cụm sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, lựa chọn mô hình điểm, lựa chọn một số công việc có ý nghĩa thiết thực và có điều kiện triển khai trên thực tế; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dụng và công nghệ thông tin trong công tác của các đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tổ chức nhiều sự kiện hơn, có nhiều phong trào thi đua chung trong công tác thi đua của Cụm; có sự thi đua giữa các thành viên trong Cụm…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị 09 đơn vị trong Cụm thi đua số III sẽ cùng quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu công tác, đề ra nhiều giải pháp hữu ích phù hợp với điều kiện đơn vị mình để khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo khí thế công tác mới trong từng cơ quan, đơn vị. Trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Trưởng, Phó trưởng Cụm Thi đua, thủ trưởng các đơn vị trong Cụm Thi đua tiếp tục nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động viên, huy động nguồn lực, tạo khí thế làm việc hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác. Ngoài các phong trào thi đua chung do Bộ Tư pháp phát động, Cụm Thi đua số III cần chủ động phát động phong trào thi đua riêng trong Cụm và trong từng đơn vị trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác. 09 đơn vị cần tăng cường phối hợp, phát huy lợi thế và mối quan hệ công tác của mỗi đơn vị trong Cụm, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ và từng đơn vị.
Hội nghị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp. Sang năm 2023, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy là Cụm Trưởng Cụm Thi đua số III là, Phó Cụm trưởng là Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Thanh Hải.
Nhân dịp này, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2023 đã trình bày nội dung giao ước thi đua năm 2023; các đơn vị thành viên Cụm thi đua số III đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Châu Dương