Hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn

29/11/2022
Hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn
Chiều 29/22, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Phiên họp có sự tham gia của đại diện Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
Phát biểu tại Phiên họp, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng nhấn mạnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Việc ban hành Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014  là bước tiến quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển và hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng của nước ta.
 
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng phát biểu tại Phiên họp

Tuy nhiên, đồng chí thẳng thắn nhận định quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, bất cập, vì vậy cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện. Đồng chí cho biết báo cáo sẽ tập trung đánh giá tác động 2 chính sách: lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn.
Đại diện Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ban soạn thảo cân nhắc loại bỏ nội dung thứ bậc, loại hình quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong phần sự cần thiết tại tờ trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu, lồng ghép các quy định liên quan đến xây dựng nông thôn mới vào Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đại diện Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Phiên họp

Đại diện Văn phòng Chính phủ đề xuất ban soạn thảo sửa đổi tên các chính sách để thể hiện rõ nội dung, mục tiêu của chính sách; cụ thể hóa, làm rõ các bất cập liên quan đến trách nhiệm lập quy hoạch, sự chưa thống nhất với pháp luật về đấu thầu trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; các giải pháp đề xuất phải giải quyết được các vấn đề bất cập đã đặt ra. Bên cạnh đó, đối với nội dung tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch đô thị, nông thôn được phê duyệt, đồng chí đề nghị chỉ cần đưa ra các nguyên tắc thực hiện.
 

Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phát biểu tại Phiên họp

Nhất trí với ý kiến của Đại diện Văn phòng Chính phủ, Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật bổ sung thêm, ban soạn thảo cần bổ sung Báo cáo tổng kết để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, đồng thời đánh giá mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và nông thôn với từng loaị quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh, cần đánh giá chi tiết hơn tác động của các giải pháp vì Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn khi thực hiện sẽ có tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội. Đồng chí đề xuất ban soạn thảo lấy thêm ý kiến của các cơ quan thuộc Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 
Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính phát biểu ý kiến

Nhận định đề cương chi tiết Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã cơ bản thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đề nghị cần làm rõ những nội dung nào mang tính kế thừa, tiếp tục phát huy quy định cũ, nội dung nào là quy định sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, đề nghị ban soạn thảo làm rõ nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền và định nghĩa cơ quan nhà nước có chức năng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn.
 
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Đại diện cơ quan soạn thảo  

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cảm ơn ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến và nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian tới.
Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhất trí cần phải xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Để nâng cao chất lượng Hồ sơ đề nghị, Thứ trưởng nhấn mạnh cần nêu rõ các hạn chế, vướng mắc lớn trong pháp luật hiện hành tại nội dung tờ trình; thể hiện các đặc thù của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật; cân nhắc điều chỉnh tên chính sách để phù hợp với nội dung; hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành luật; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin