Phối hợp chặt chẽ thông tin hoạt động của Tổ công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19

16/09/2021
Phối hợp chặt chẽ thông tin hoạt động của Tổ công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại cuộc họp tổ công tác tham mưu các vấn đề pháp lý phòng chống covid của Bộ Tư pháp diễn ra vào chiều nay, (16/9).
Theo bản phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28/8/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: “Chỉ đạo việc rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung và theo dõi chung về tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động của Ban chỉ đạo”.
Do đó, ngày 10/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BTP thành lập Tổ Công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định nhiệm vụ của Tổ Công tác, như: Rà soát, đề xuất Bộ trưởng việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19. Theo dõi chung về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19.
 

 
Đồng thời, đề xuất Bộ trưởng việc xử lý các vấn đề pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các vấn đề pháp lý liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 cho tổ chức pháp chế của Bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Các đại biểu dư họp đã tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý kiến đối với các nhiệm vụ của tổ công tác; góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tổ công tác về các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19…
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Tổ công tác là chuẩn bị ý kiến pháp lý đối với các lĩnh vực pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid -19 nói chung và vấn đề pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng. Theo Thứ trưởng, xuất phát từ 02 nhiệm vụ nêu trên cần phải có phân công công tác cho phù hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Qua đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu Vụ Pháp luật hình sự - hành chính xây dựng văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan chủ động dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mình rà soát vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Thứ trưởng cho rằng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác đầy đủ hơn; đồng thời, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị của tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ…
 

 
Về vấn đề điều hành, Thứ trưởng đồng tình với việc tiếp nhận thông tin khó khăn, vướng mắc tại địa phương phát sinh trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều kênh khác nhau, qua Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (đơn vị đầu mối trong tiếp nhận ý kiến về khó khăn, vướng mắc của các địa phương); Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan… “Bất kỳ thành viên nào trong Tổ công tác cũng phải phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin về các hoạt động của Tổ công tác”, Thứ trưởng nêu rõ.
Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo đúng chủ trương, quan điểm, giải pháp, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống Covid-19.
 

N.D