Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

24/07/2020
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Sáng ngày 22/7/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Dự buổi sơ kết có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đồng chí Lê Thu Anh - Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Lê Vệ Quốc – Vụ trưởng và toàn thể Lãnh đạo, công chức của đơn vị.
Thay mặt Lãnh đạo Vụ PBGDPL, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Vụ đã triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác của đơn vị, trong đó đã tham mưu xây dựng, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Vụ đã chú trọng nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác xây dựng, ban hành các Kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện sớm hơn những năm trước.
 
Vụ đã tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Ban Thư ký của Hội đồng; tổ chức thành công Vòng bán kết và Vòng chung kết Cuộc thi thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”. Để đối phó với dịch bệnh Covid-19, Vụ đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tập trung phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; tổ chức truyền thông, phổ biến kịp thời pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên Trang Thông tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Fanpage PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, hoạt động của đơn vị và điều chỉnh các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tiễn. Vụ đã tổ chức biên soạn 02 Bộ tài liệu dành cho tập huấn viên hòa giải ở cơ sở và Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải dành cho hòa giải viên và nhiều tài liệu về các lĩnh vực công tác của đơn vị; đề xuất nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2015; tổ chức một số lớp tập huấn cho các địa phương có tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 thấp. Qua báo cáo của địa phương, năm 2019, có 88,18% đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao hơn tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (64%), 2018 (82%). Hoạt động hợp tác quốc tế được đã góp phần tích cực hỗ trợ công tác chuyên môn của đơn vị. Các lĩnh vực công tác khác được thực hiện nền nếp, đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 6 tháng đầu năm, những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể đơn vị và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như: tham mưu ban hành Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Thứ trưởng đề nghị, trong những tháng cuối năm, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, trọng tâm là: Tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; rà soát Quy chế về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, sớm báo cáo Lãnh đạo Bộ về giải pháp kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng; tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Vụ PBGDPL; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở; sớm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 theo hướng thực chất, đổi mới, hiệu quả...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng nhấn mạnh một trong các giải pháp quan trọng là tăng cường phối hợp giữa Vụ với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện nhiệm vụ./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật