Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế: Họp Chi bộ tháng 11/2022 và sinh hoạt chuyên đề

24/11/2022
Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế: Họp Chi bộ tháng 11/2022 và sinh hoạt chuyên đề
Ngày 18/11/2022, Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (PLDSKT) đã tổ chức họp Chi bộ tháng 11/2022 và sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Buổi họp Chi bộ định kỳ tháng 11/2022 có sự tham gia của 27/27 đảng viên. Tại Buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoài các đảng viên, còn có sự tham gia đầy đủ của các công chức Vụ PLDSKT là quần chúng.
Cuộc họp Chi bộ Vụ PLDSKT tháng 11/2022, Chi bộ đã rà soát công tác Đảng và tình hình Đảng viên; Thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết (số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW và số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022) của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hướng dẫn về đánh giá Đảng viên; Quán triệt các Văn bản của Đảng, của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, của Đảng ủy cấp trên; Kiểm tra, giám sát các đảng viên thuộc Phòng Pháp luật Lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Chi bộ Vụ đã được nghe báo cáo viên Trần Minh Sơn, Chi ủy viên giới thiệu về những nội dung chính của Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-230, gồm: chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;  kết cấu của Đề án; sự cần thiết xây dựng Đề án; thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.
Các đảng viên đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn tới như: Hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức, năng lực pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp… Đồng thời, tập trung vào các giải pháp tăng cường phối kết hợp giữa các hoạt động chuyên môn của Vụ PLDSKT với các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng là dịp để toàn thể đảng viên trong Chi bộ được tìm hiểu, nắm bắt thêm thông tin về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, là dịp để các đảng viên đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện việc phối hợp giữa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Vụ PLDSKT với các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.