Hội nghị trực tuyến lần thứ XVI Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022

12/11/2021
Hội nghị trực tuyến lần thứ XVI Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng ngày 11/11/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến lần thứ XVI Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa VI, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Văn phòng Đoàn Bộ, Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Bộ trình bày: (i) Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII; (ii) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Tổ giúp việc phục vụ Đại hội; (iii) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn Bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và (iv) Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa VI thống nhất cần tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý nội dung dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội, sao cho thể hiện được rõ nét hơi thở, nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ Bộ Tư pháp trong dòng chảy chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, sau đó gửi xin ý kiến chính thức tại Đại hội các Chi đoàn, Đoàn cơ sở, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, Lãnh đạo và cấp ủy Đảng một số đơn vị thuộc Bộ.
 

Hội nghị cũng thống nhất do là Đại hội của tuổi trẻ nên cần phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức, từ công tác quản lý đại biểu đến việc lưu hành, sử dụng các ấn phẩm, tài liệu Đại hội và điều hành Đại hội. Các Tiểu ban sau khi thành lập cần xây dựng ngay kế hoạch chi tiết để bắt tay vào triển khai thực hiện với mốc thời gian tổ chức Đại hội Đoàn Bộ vào cuối tháng 5/2022, trong đó chú ý các kịch bản cụ thể để ứng phó với từng tình huống phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thu hút tối đa sự hỗ trợ của nguồn lực xã hội hóa để phục vụ Đại hội. Đối với công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đoàn Bộ cũng đề nghị Thường trực Đoàn Bộ chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn Bộ giai đoạn 2017 - 2022 và giai đoạn 2022 - 2027, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ về dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bên cạnh đó, BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ cần khẩn trương báo cáo, xin ý kiến định hướng của cấp ủy Đảng cùng cấp đối với công tác nhân sự, công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đoàn cơ sở nhằm bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động, sinh hoạt Chi đoàn, Đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Đoàn và thường xuyên cập nhật thông tin, đề xuất khen thưởng, biểu dương mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bối cảnh hoạt động Đoàn cả nước đang bị ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 như hiện nay.
Hội nghị lần thứ XVI Ban chấp hành Đoàn Bộ khóa VI đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều nội dung được thảo luận, thống nhất nhằm hướng đến mục tiêu bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.
 
Ban Phong trào Đoàn Bộ