Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

28/10/2021
Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Ngày 28/10, Ban Cán sự Đảng – Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, oàn diện và có hiệu quả Nghị quyết từ khâu quán triệt, phổ biến đến kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp và đảm bảo nguồn lực thực hiện.
Nhận thức của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng cao, sâu sắc, đầy đủ hơn, nhất là những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng.
 

 
Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước được tăng cường; không lan truyền những thông tin sai lệch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng Bộ.
Cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng,thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến mức phải bị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước; luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yên tâm công  tác và nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên liên tục, chưa sát với nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu, viết bài và đăng tải các thông tin tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tiềm năng, thế mạnh của Bộ Tư pháp; việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái còn ít, chưa thường xuyên và còn thiếu tính hệ thống.
Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả chất lượng, hiệu quả Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp thủ trưởng đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và các văn bản, nghị quyết mới ban hành. Siết chặt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước…
 

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ và sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng linh hoạt vào quá trình tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới; cụ thể hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh tư tưởng vào hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật…

 
Còn đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW bao gồm: Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt, triển khai nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng nói chung và trong công tác thẩm định nói riêng…
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Đảng ủy Bộ, Ban Tuyên huấn, Đảng ủy Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi hơn nữa với phương thức, cách thức mới hiệu quả hơn để mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng được năng lực tự phòng, tự chống trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời thể chế hóa vào các quy định pháp luật, tăng cường tuyên truyền các thông tin tích cực để định hướng dư luận xã hội. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý Đảng ủy Bộ, Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của đảng đối với đảng viên, trong đó lồng ghép các quy định của Nghị quyết số 35-NQ/TW.
An Như - Trung Tâm Thông tin