Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đấu thầu và Luật Giao dịch điện.

28/11/2023
Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đấu thầu và Luật Giao dịch điện.
Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 19/10/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Ngày 27 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Đấu thầu và Luật Giao dịch điện.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên của Hội nghị và các đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế để phát triển, tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 luật mới với nhiều chính sách mới, tiến bộ, cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, các nội dung liên quan đến Luật Đấu thầu, Luật Giao dịch điện tử có nhiều quy định mới quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh pháp biểu khai mạc Hội nghị
          
Để luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đề nghị: cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của địa phương, đơn vị mình; phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các thành viên Hội đồng trong triển khai nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh. 

 Đồng chí Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giới thiệu một số quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đấu thầu năm 2023. Luật Đấu thầu được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 23/6/2023 gồm 10 chương, 96 điều. Luật  quy định về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư; ký kết, thực hiện hợp đồng…v.v trên cơ sở kế thừa, bổ sung và hoàn thiện quy định của Luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các luật có liên quan. Các quy định về hoàn thiện quy định về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư để đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đề xuất tốt nhất về kỹ thuật, xã hội, môi trường và hiệu quả sử dụng đất, đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực. 

Đồng chí Hoàng Cương - Trưởng phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023
 
Cũng tại Hội nghị đồng chí Hoàng Cương - Trưởng phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023, các vấn đề được báo cáo viên phân tích như phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật; Về các hình thức lựa chọn nhà thầu; Về lựa chọn nhà đầu tư; Về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; Về hoạt động đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; Về quy trình, thủ tục đấu thầu; Về hồ sơ mời thầu, phương pháp, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu; Về hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu; Về quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu.
Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, giới thiệu những nội dung Luật Giao dịch điện tử.

Đối với Luật giao dịch điện tử cũng đã được Quốc Hội khóa XV thông qua ngày 22/6/2023, gồm 8 chương với 53 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, trong đó kế thừa có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật giao dịch điện tử năm 2005; mở rộng phạm vi cho phép tất cả các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng giao dịch điện tử. Luật có nhiều điểm mới cần chú ý liên quan đến khái niệm, hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử và dịch vụ tin, giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Các quy định mới tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số./.
Phạm Sơn