Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

14/09/2023
Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 14/09/2023, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp là các thành viên Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện các bộ, ngành và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến cụ thể các nội dung sau của Dự thảo Nghị định:  
Một là, về sự cần thiết ban hành văn bản: Ngày 15/6/2022, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng 06/2022/QH15, Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Về xét tặng “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có nội dung thay đổi về đối tượng xét tặng, bổ sung đối tượng là “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật” cụ thể người sáng tạo trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu, kiến trúc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn học, văn nghệ dân gian. Bên cạnh đó, quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cho thấy về đối tượng áp dụng, cần quy định rõ hơn điều kiện hoạt động nghệ thuật của cá nhân gồm: Cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật công lập; cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập; cá nhân đang làm công tác giảng dạy hoặc quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do để từ đó quy định về Hội đồng cấp cơ sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của cá nhân cho phù hợp với thực tiễn. Do đó, đa số thành viên hội đồng thẩm định nhất trí việc ban hành Nghị định.
Hai là, quy định về đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, bao gồm: cá nhân hoạt động nghệ thuật tại đơn vị nghệ thuật công lập; cá nhân hoạt động nghệ thuật tại đơn vị nghệ thuật ngoài công lập; cá nhân đang làm công tác giảng dạy hoặc quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do.
Ba là, quy định về cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật của đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Bốn là, quy định về nguyên tắc xét tặng; thẩm quyền tổ chức xét tặng, thời gian xét tặng và công bố danh hiệu; quyền và nghĩa vụ của cá nhân được tặng danh hiệu; kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý vào các nội dung khác như: tiêu chuẩn xét tặng hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định chi tiết cách tính thành tích, thời gian và đối tượng đặc thù....
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định./.