Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH tại Điện Biên.

04/01/2023
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH tại Điện Biên.
Trên cơ sở Quyết định số 1785/QĐ-BTP ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1916/QĐ-BTP ngày 28/9/2022), ngày 21/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BTP về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Điện Biên (sau đây gọi là Chương trình MTQG). Đoàn Công tác do đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn Công tác có: ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Ủy ban dân tộc; ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; bà Vũ Thị Việt Hồng, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng Cục giáo dục nghề nghiêp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Lê Tuấn Lợi, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng; ông Lê Hoàng Lân, Vụ Tài chính và Tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
Đoàn Công tác tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 tại một số địa bàn trên tỉnh Điện Biên, gồm: Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn; Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (do Ban Dân tộc làm đầu mối), làm việc từ ngày 29/12/2022 đến 30/12/2022. Đại diện các đối tượng được kiểm tra có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, các Sở ngành trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Mở đầu các buổi làm việc, đồng chí Cao Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Trưởng đoàn công tác thay mặt Đoàn công tác thông qua Chương trình làm việc của Đoàn. Theo đó, đồng chí Cao Đăng Vinh đề nghị các đối tượng được kiểm tra báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn; những kết quả đã thực hiện và các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Trên cơ sở đó, Đoàn Công tác sẽ báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định, nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu mà Chương trình đã đặt ra.
 

 
Trên cơ sở làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình hình thực hiện năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Điện Biên đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể như: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và 10/10 huyện trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ của Chương trình theo quy định; ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình theo quy định; tiến hành phân bổ vốn chi tiết và giải ngân vốn đối với 10 dự án thuộc Chương trình… Bên cạnh những kết quả đạt được, các đối tượng được kiểm tra cho biết, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn còn gặp một số khó khăn như: một số nội dung thuộc các dự án của Chương trình chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời; chưa có chế độ, chính sách đối với công chức thực hiện nhiệm vụ của Chương trình MTQG, một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG chưa phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương…
Trên cơ sở báo cáo của các đối tượng được kiểm tra, đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Trưởng đoàn Công tác thay mặt Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai các hoạt động năm 2022 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại một số địa bàn trên tỉnh Điện Biên. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị của Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu và báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác.
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế