Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam năm 2022

31/12/2022
Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam năm 2022
Ngày 30/12/2022,Cục Con nuôi đã tổ chức cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam năm 2022 và quán triệt một số các nội dung để triển khai hiệu quả công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong năm 2023. Trên cơ sở thực hiện chức năng quản lý hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Thông tư số 21/2011/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ông Đặng Trần Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Con nuôi chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Cục Con nuôi, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục và người đứng đầu các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Tại cuộc họp, ông Đặng Trần Anh Tuấn đã khái quát tình hình về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của những Văn phòng Con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, theo đó mặc dù đối diện với khó khăn sau làn sóng đại dịch Covid-19 tuy nhiên số lượng giải quyết con nuôi nước ngoài năm 2022 đã tăng hơn so với năm 2021, đặc biệt là việc giải quyết con nuôi nước ngoài thông qua các Tổ chức con nuôi nước ngoài cũng đã trở nên ổn định hơn.

Ngoài việc cung cấp thêm những thông tin liên quan đến các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, ông Đặng Trần Anh Tuấn cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số các vấn đề liên quan đến hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài như việc chậm nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, việc thiếu chủ động trong cập nhật bổ sung giấy tờ đối với hồ sơ của người nhận con nuôi, trong việc nộp các giấy tờ liên quan đến việc đồng ý tiếp tục thủ tục của cơ quan có thẩm quyền của nước nhận và văn bản đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi của người nhận con nuôi, việc giải quyết hồ sơ của người nhận con nuôi là người đơn thân, việc từ chối kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi... Ngoài ra, Cục Con nuôi cũng lưu ý, quán triệt về một số các hoạt động nộp Báo cáo tình hình hoạt động của Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép hoạt động, nộp Báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và việc kiểm tra các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian sắp tới để triển khai hiệu quả công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp, Cục Con nuôi cũng lắng nghe những chia sẻ của Trưởng đại diện các Văn phòng Con nuôi nước ngoài tại Việt Nam về những khó khăn, thách thức khi giải quyết các hồ sơ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; những kiến nghị, đề xuất trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Qua đó, Cục Con nuôi đã giải đáp những thắc mắc và nêu ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Văn phòng nhằm tạo thuận lợi cho các Văn phòng trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, bảo đảm công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.