Năm 2022 – Hiệu quả của đổi mới phương thức hoạt động trong công tác nuôi con nuôi

31/12/2022
Năm 2022 –  Hiệu quả của đổi mới phương thức hoạt động trong công tác nuôi con nuôi
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp. Mặc dù đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng những ảnh hưởng và nguy cơ tiềm ẩn của nó vẫn có tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội, phát sinh nhiều vấn đề cần được tập trung giải quyết. Trong bối cảnh chung đó, tập thể Lãnh đạo, công chức Cục Con nuôi đã đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao Lãnh đạo Bộ giao phó. Đổi mới phương thức hoạt động với cách tiếp cận lấy quyền trẻ em làm trung tâm trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ chuyên môn được xem là một định hướng lớn trong xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi. Hiệu quả của sự đổi mới phương thức này được đánh dấu bằng những kết quả đáng ghi nhận:
1. Thể chế trong lĩnh vực nuôi con nuôi tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực trẻ em, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác nuôi con nuôi, qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2. Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi đã có khởi sắc thông qua những hoạt động thực chất hơn, sát với địa phương hơn và nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, qua các chuyến công tác liên ngành một số địa phương đã có chuyển biến tích cực trong công tác nuôi con nuôi.
3. Nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước đã được chú trọng triển khai thực hiện và bước đầu phát huy hiệu quả, theo đó, số lượng trẻ em được giải quyết làm con nuôi trong nước được tăng dần qua từng năm. Năm 2022, trên toàn quốc đã giải quyết 2.908 trường hợp nuôi con nuôi trong nước (tăng 587 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021).   
4. Công tác con nuôi nước ngoài đã có dấu hiệu khởi sắc với số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giải quyết làm con nuôi tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ lệ tăng là 6,25%. Chất lượng thẩm định hồ sơ cũng tiếp tục được nâng lên, từ kết quả thẩm định hồ sơ trẻ em, hồ sơ cha mẹ tới việc lựa chọn gia đình thay thế thích hợp, phù hợp với nguyện vọng của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ.
Quy trình giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tư pháp đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ nuôi nước ngoài được chủ động nhập cảnh Việt Nam để giao nhận con nuôi, bảo đảm công tác nuôi con nuôi nước ngoài được thông suốt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định và trên hết là vì lợi ích tốt nhất của trẻ.
5. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của Việt Nam. Đặc biệt, những nỗ lực trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến Bộ Công cụ ngăn ngừa và giải quyết các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi và tham dự Khóa họp đặc biệt của Hội nghị La Hay lần thứ 5 đã khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Hội nghị và nhận được sự đánh giá cao của Ban Thường trực Công ước La Hay 1993.
6. Công tác truyền thông được đổi mới theo hướng phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức truyền tải, như các đoạn phim ngắn hướng dẫn về nghiệp vụ đối với Hội đồng giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài và hướng dẫn nghiệp vụ lấy ý kiến của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, với thông điệp “Nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua các hình thức chăm sóc thay thế, trong đó có nuôi con nuôi”.
7. Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 được quan tâm thực hiện. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin triển khai đồng đều với việc sử dụng có hiệu quả Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; ứng dụng chữ ký số; Khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành; Quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh)… đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý  nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Trong công tác thi đua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể công chức, người lao động Cục Con nuôi đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục, tích cực tổ chức phong trào thi đua với những nội dung thiết thực,bám sát Chương trình công tác của đơn vị và Bộ, ngành. Phong trào thi đua của Cục đã tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ động viên công chức, người lao động ra sức thi đua, phát huy tính tích cực, trách nhiệm, sáng tạo hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích công tác chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Trong năm 2022, Cục đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua do ngành Tư pháp phát động và đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động và kết quả đạt được liên tục trong các năm 2021 và 2022, ngày 16 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2470/QĐ-BTP tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị khối Bộ Tư pháp. Tập thể Cục Con nuôi, phòng Quản lý con nuôi nước ngoài và 05 công chức của Cục đã vinh dự nhận được danh hiệu này.   
Năm 2023 tiếp tục được xem là một năm có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Phát huy những thành tích đã đạt được, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tập thể công chức, người lao động Cục Con nuôi cùng tiếp tục tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với phương châm bám sát địa phương trong công tác quản lý nhà nước, hướng tới người dân và lấy quyền trẻ em làm trung tâm trong triển khai mọi nhiệm vụ của đơn vị./.