Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021

29/10/2021
Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-BTP ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano về chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021.
Theo đó, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động: tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương chỉ đạo, định hướng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; tổ chức thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng (App) PBGDPL trên thiết bị di động thông minh; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện…Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp…Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật