Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT

16/06/2015
Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT
Ngày 11/6/2015, tại trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký), Cục Đăng ký đã tổ chức cuộc họp ra mắt Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thay thế Thông tư liên số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (dự thảo Thông tư).

Tham dự cuộc họp có thành viên Tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan như: Cục Đăng ký đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế - Ngân hàng nhà nước Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện Thường trực Tổ biên tập đã công bố Quyết định số 1036/QĐ-BTP ngày 02/6/2015 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và trình bày một số vấn đề cần xin ý kiến của các thành viên Tổ biên tập.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư và nhất trí với dự thảo Kế hoạch soạn thảo dự thảo Thông tư. Các thành viên Tổ biên tập cho rằng, bên cạnh việc thay thế những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và các văn bản có liên quan có giá trị pháp lý cao hơn, dự thảo Thông tư cần kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT. Đồng thời, các thành viên Tổ biên tập đã cho ý kiến về những vấn đề lớn cần xin ý kiến Tổ biên tập như phạm vi điều chỉnh, một số tài sản gắn liền với đất mang tính chất đặc thù như nhà hàng nổi, nhà bè, cây lâu năm.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Tổ trưởng Tổ biên tập đã chỉ đạo thường trực Tổ biên tập tiếp thu ý kiến tại cuộc họp và chỉnh lý dự thảo trong thời gian sớm nhất để Tổ biên tập tiếp tục xem xét, cho ý kiến./.

Nguyễn Hoa - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm