Công văn chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

01/04/2005
Để thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/3/2005, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã ký ban hành Công văn số 746/TP-HT để chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.