Báo cáo hoạt động cải cách hành chính năm 2004 và trọng tâm cải cách hành chính năm 2005

17/03/2005
Ngày 07/03/2005, Bộ Tư pháp có báo cáo số 492/BTP-CCHC, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính Phủ về các hoạt động CCHC của Bộ trong năm 2004 và phương hướng CCHC năm 2005.