Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

24/03/2005
Ngày 16/03/2005, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 1294/VPCP-CCHC gửi ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Thông báo nêu rõ: các dự án, đề án (kèm theo dưới đây) cần giao Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét, có ý kiến để đảm bảo định hướng cải cách hành chính. Khi tiếp nhận xử lý các dự án, đề án này, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi xin ý kiến phối hợp của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

(Danh mục các Dự án, Đề án trong chương trình công tác của Chính phủ năm 2005 cần có ý kiến tham gia của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ)

I. Các dự án luật, pháp lệnh :

 1. Luật Chống tham nhũng;
 2. Luật Thi hành án;
 3. Luật Đầu tư;
 4. Luật Doanh nghiệp;
 5. Luật Sở hữu trí tuệ;
 6. Luật Nhà ở;
 7. Luật Đăng ký bất động sản;
 8. Luật Công nghệ thông tin;
 9. Pháp lệnh Công chứng;
 10. Pháp lệnh Lý lịch Tư pháp.

II. Các đề án là sản phẩm của các chương trình hành động thuộc Chương trình Tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 :

 1. Các dự thảo nghị định về phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực;
 2. Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII;
 3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề và các viện nghiên cứu khoa học thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 4. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để sắp xếp các tổ chức làm nhiệm vụ tham mưu, thực thi pháp luật;
 5. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân loại tổ chức hành chính và sự nghiệp, dịch vụ công;
 6. Các dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: tỉnh, huyện, xã;
 7. Báo cáo nghiên cứu đề xuất về xây dựng Luật Công vụ;