Thẩm định dự thảo QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

05/12/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường