Dự thảo QĐ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt cấp, quản lý thẻ đi lại...

05/12/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 

File đính kèm