Công văn v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

28/11/2022
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6430/VPCP-TCCV ngày 28/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP), trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).
Để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định.
Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan/đơn vị xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: phongphapche.vuplc@gmail.com trước ngày 04 tháng 12 năm 2022.
Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý Cơ quan/đơn vị./.