DT NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu...

23/11/2022
Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công