Thẩm định dự thảo Quyết định quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở...

18/11/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 1: 2021-2025

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 

File đính kèm