Thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

10/11/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi