Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn 2023

08/11/2022
Căn cứ Hướng dẫn số 423/HD-CĐVC ngày 31/10/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp ra văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023.