Tài liệu thẩm định dự thảo NĐ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam ... Lào

26/10/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn từ 01/12/2022 đến 04/10/2023

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm