Lấy ý kiến dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác HTPL cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

19/10/2022
Bộ Tư pháp lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm