Tài liệu thẩm định dự thảo NĐ ban hành Biểu thuế... khu vực (RCEP) giai đoạn 2022 – 2027

26/10/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giai đoạn 2022 – 2027