Thẩm định DT Nghị định v/v thành lập và quy chế hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà

29/11/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà