Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ... của Học viện Hành chính Quốc gia

20/09/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.