Thẩm định dự thảo Quyết định quy định thí điểm về trình tự, thủ tục... ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa

19/09/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.