Hồ sơ thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

19/09/2022