Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2022

07/05/2022
Ngày 05/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đã ký ban hành Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH về kiểm tra của Hội đồng năm 2022. Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Hội đồng sẽ tổ chức 04 Đoàn kiểm tra tại một số bộ, địa phương: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh trong Quý II-III/2022. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng; tình hình hoạt động của Hội đồng; việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động này; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác.
Kế hoạch đã xác định cách thức kiểm tra như sau:
Thứ nhất, đối với kiểm tra tại các bộ, dự kiến tổ chức kiểm tra trong 01 buổi với sự tham dự của Đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo bộ, Hội đồng của bộ (nếu có); lãnh đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc bộ có liên quan.
Thứ hai, đối với kiểm tra tại địa phương, dự kiến 01 ngày, trong đó: (i) 01 buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Hội đồng tỉnh với sự tham dự của Đoàn kiểm tra và đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thành viên Hội đồng tỉnh (mời đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Pháp chế, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự cùng); (ii) 01 buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Hội đồng cấp huyện với sự tham dự của Đoàn kiểm tra, đại diện Lãnh đạo Hội đồng tỉnh và Lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Hội đồng cấp huyện; đại diện một số đơn vị cấp xã.
Trong quá trình tổ chức kiểm tra tại địa phương, Đoàn kiểm tra có thể mời thêm đại diện của Hội đồng các địa phương lân cận cùng tham dự để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm, cách thức tổ chức hoạt động của Hội đồng tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm tra và kết luận kiểm tra cho Cơ quan Thường trực Hội đồng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp) chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Tùy tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), thời gian, địa điểm kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra trong quá trình tổ chức kiểm tra, cho phép thành viên đoàn kiểm tra vắng mặt (nếu có lý do chính đáng và báo cáo bằng văn bản với Trưởng Đoàn kiểm tra).
 Bên cạnh các Đoàn kiểm tra của Hội đồng, Kế hoạch cũng đề nghị các thành viên Hội đồng chủ động tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc kết hợp việc kiểm tra công tác PBGDPL trong quá trình kiểm tra công tác lĩnh vực thuộc phạm vi, lĩnh vực được giao.
Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Hội đồng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp) trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật