Hồ sơ thẩm định dự thảo NĐ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia

29/04/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương