Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định SĐBS một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP

04/05/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

File đính kèm