Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan...

06/05/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.