Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP

29/11/2021
Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.