Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP

29/11/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước