Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg...

22/11/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam