Chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp

11/10/2007
Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Công chứng thì Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Công chứng thì trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật Công chứng có hiệu lực, các Phòng công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Như vậy, đến hết ngày 31/12/2007, các Phòng công chứng phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Việc chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp được thực hiện như sau:

- Phòng công chứng lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi Sở Tư pháp (theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 71/2006/TT-BTC) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP); 

- Sở Tư pháp xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); tổng hợp gửi Sở Tài chính (theo phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC); 

- Sở Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại Phòng công chứng và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng  do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); 

- Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan được uỷ quyền) ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng công chứng; trong đó xác định phân loại Phòng công chứng và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng  do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động). 

Kể từ ngày có Quyết định chuyển sang đơn vị sự nghiệp thì chế độ tài chính của Phòng công chứng thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Riêng chế độ tạm trích theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền lệ phí công chứng thu được của các Phòng công chứng trước khi nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực, Bộ Tư pháp sẽ trao đổi với Bộ Tài chính để huỷ bỏ quy định này. 

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật công chứng, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp./.