Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01/06/2006
Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển ngành Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tiền đề, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên cho những năm tới, ngày 29/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.