Phát triển hành chính điện tử đến cấp xã.

03/05/2006
Đó là một trong những nội dung cơ bản được nêu rõ trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt theo a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD94_2006.rtf"Quyết định 94/2006/QĐ-TTg/a ban hành ngày 27/4.

Theo đó, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 gồm 6 nội dung chính: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Một trong những nhiệm vụ của cải cách thể chế là tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng của cơ chế "một cửa". Thủ tướng yêu cầu, đến tháng 5/2006, tất cả các tỉnh trên phạm vi toàn quốc phải hoàn thành thực hiện cơ chế "một cửa" ở 4 Sở bắt buộc: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; đến tháng 6/2006, các tỉnh mở rộng thực hiện cơ chế "một cửa" ở các Sở, ngành khác. Tháng 9/2006, hoàn thành việc thí điểm cơ chế "một cửa" liên thông tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội, Bến Tre, Trà Vinh.

Với nội dung hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 nêu rõ 2 nhiệm vụ cơ bản là: đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng nền hành chính điện tử. Trong đó, từ năm 2006 - 2008, các Bộ, ngành và địa phương sẽ thực hiện Kế hoạch xây dựng và phát triển hành chính điện tử đến năm 2010, đồng thời triển khai kế hoạch này đến cấp xã trong giai đoạn từ năm 2008 - 2010.

(Theo website Chính phủ)