Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 07/7 đến 13/7/2014

04/07/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Luật Hộ tịch; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Căn cước công dân; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Kiểm toán nhà nước; Nghị định thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký.

2. Tổ chức các Hội nghị: Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 về chiến lược cải cách tư pháp; Hội nghị góp ý Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.

            3. Ghi hình Chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời”.