Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 14/4 đến 20/4/2014

15/04/2014
 

 

Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán; Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.