Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 31/3 đến 06/4/2014

31/03/2014
 

 1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thị hành án dân sự.

2. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; Hội nghị tư vấn thẩm định Nghị định sửa đổi Nghị định số 90 về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Công ước Lahay.

3. Tiếp xã giao Bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng CHLB Đức.